سایر نمونه های برگ توت تنها 9 پیک را در کروماتوگرام خود دارد

توت به صورت تجاری توسط اداره شیرآلات ملکه سیریکیت، وزارت کشاورزی و تعاون، تایلند تبلیغ می شود.

تولید برگ توت خشک مشهدی cv. BR 60 ،cv. SK و cv. KH به ترتیب 6.9، 4.0 و 3.2 اینچ کیلوگرم بر کیلومتر مربع در سال بود.

توت cv. BR 60 فقط در منطقه ای می تواند رشد کند که آب کافی داشته باشد، در حالی که توت cv. SK و cv. KH را می توان در هر منطقه ای در تایلند کشت کرد.

تمامی ارقام در برابر بیماری های موزاییک برگ و پوسیدگی ریشه نیز مقاومت بالایی دارند.

ترکیبات فنلی در برگ توت با استفاده از HPLC-DAD و HPLC-ESI/MS شناسایی شد.

کروماتوگرام HPLC برگ توت خشک قاهان از سه رقم در سه مرحله مختلف سن برگ نشان داده شده است.

در مجموع 13 پیک در طول موج 350 نانومتر در برگ‌های جوان و پیر توت cv شناسایی شد.

BR 60، در حالی که سایر نمونه های برگ توت تنها 9 پیک را در کروماتوگرام خود نشان دادند.

توت

ترکیبی از طیف‌های متمایز UV و ویژگی‌های MS در هر دو حالت یونیزاسیون مثبت و منفی برای شناسایی  ترکیبات فنلی منفرد توت سیاه خشک در برگ‌های توت مورد استفاده قرار گرفت.

استانداردهای مرجع خارجی شامل 5-O-caffeoylquinic acid ،4-O-caffeoylquinic acid ،quercetin-3-O-rutinoside و kaempferol-3-O-rutinoside برای اسپک کردن و تایید صحت پیک های 2، 3، 8 استفاده شد.

برای سایر پیک ها، مقایسه داده های λmax و MS با داده های به دست آمده از مطالعات قبلی برای شناسایی استفاده شد.

در بین تمام نمونه ها، نوک برگ از توت cv. SK بالاترین محتوای کل اسیدهای کافئوئیلکینیک و گلیکوزیدهای فلاونول کل را داشت.

برای برگ‌های جوان، توت خشک اصفهان کل اسیدهای کافئوئیلکینیک و مشتقات فلاونول کل در رقم برگ توت بالاتر بود.

 • منابع:
  1. Phenolic Analysis for Classification of Mulberry

 • تبلیغات: 
  1. با کرم پودر ظاهر جدیدی برای خود درست کنید
  2. مشکلاتی که به دلیل عدم استفاده از کفش مناسب برای فرزندانتان به وجود می آید
  3. فردی که تواند یک شب زندگی خود را مرفه کند!!!
  4. نتیجه عجیب لقاح ماهی با نوعی مار ماهی بسیار خیره کننده بود